ประกาศเกี่ยวกับหอพัก

ประกาศเปิด-ปิดหอพัก 2565
14 Jun 2022
ประกวดตั้งชื่ออาคารหอพัก
16 Mar 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คกก หอพักประจำปี 2565
16 Mar 2022
ประกาศเปิดปิดหอพัก ภาค2/ภาคฤดูร้อน 2564
21 Nov 2021
แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหอพักนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
21 Nov 2021
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2564
02 Mar 2021
แนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษากลับเข้าหอพักช่วงสถานการณ์โควิด-19
29 Jan 2021
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังCOVID-19วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 2
30 Dec 2020
ประกาศ ลาออก ย้ายหอ/ย้ายห้อง ชำระค่าหอ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
30 Oct 2020
ประกาศ DSS Card
27 Oct 2020
ประกาศสถานการณ์โควิค-19 ฉบับที่ 13
30 Jun 2020
ประกาศเปิด-ปิดหอพัก ปีการศึกษา 2563
30 Jun 2020
มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ฉบับที่12
05 Jun 2020
ประกาศอัตราค่าบริการหอพัก
08 Apr 2020
ประกาศปิดหอพัก-โคโรนา2019
20 Mar 2020
ฉบับที่-7-ประกาศหยุดให้บริการหอพัก
20 Mar 2020
ประกาศมหาวิทยาลัย (การเปิด-ปิด หอพัก 4)
12 Dec 2019
ปฎิทินกำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ปีการศึกษา 2562
13 Jul 2019
เปิด/ปิด หอพัก ปีการศึกษา 2561
06 Mar 2019
ประกาศเปิด-ปิดหอพัก ปีการศึกษา 2561
21 Jan 2019
ขั้นตอนและการดำเนินการจองหอพักนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560
26 Jul 2017
การจองและขั้นตอนการดำเนินการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
09 Jul 2017
การชำระเงินค่าหอพักและการรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาหอพักกรณีพิเศษ (ชั้นปีที่ 2-5)
23 Jul 2016

เอกสารอื่นๆ หอพัก

สรุปประจำเดือน

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 65
02 Nov 2022
รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 65
02 Nov 2022
รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 65
26 Aug 2022
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม 65
25 Jul 2022
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 65
27 Jun 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 65
29 May 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนเมษายน 65
21 Apr 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนมีนาคม65
22 Mar 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 65
18 Feb 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนธันวาคม 64
27 Jan 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนมกราคม 65
27 Jan 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนกันยายน 64
27 Jan 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 64
27 Jan 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน 64
27 Jan 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนกรกฎาคม 64
27 Jan 2022
รายงานผลการปฎิบัติงาน เดือนสิงหาคม 64
27 Jan 2022
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 64
27 Jan 2022
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 64
27 May 2021
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 64
29 Apr 2021
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 64
19 Apr 2021
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนมกราคม 64
30 Mar 2021
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 64
30 Mar 2021
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม 63
30 Mar 2021
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน 63
30 Mar 2021
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม 63
30 Mar 2021