ประกาศหอพัก

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2564
02 Mar 2021
แนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษากลับเข้าหอพักช่วงสถานการณ์โควิด-19
29 Jan 2021
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังCOVID-19วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 2
30 Dec 2020
ประกาศ ลาออก ย้ายหอ/ย้ายห้อง ชำระค่าหอ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
30 Oct 2020
ประกาศ DSS Card
27 Oct 2020
ประกาศสถานการณ์โควิค-19 ฉบับที่ 13
30 Jun 2020
ประกาศเปิด-ปิดหอพัก ปีการศึกษา 2563
30 Jun 2020
มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ฉบับที่12
05 Jun 2020
ประกาศอัตราค่าบริการหอพัก
08 Apr 2020
ประกาศปิดหอพัก-โคโรนา2019
20 Mar 2020
ฉบับที่-7-ประกาศหยุดให้บริการหอพัก
20 Mar 2020
ประกาศมหาวิทยาลัย (การเปิด-ปิด หอพัก 4)
12 Dec 2019
ปฎิทินกำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ปีการศึกษา 2562
13 Jul 2019
เปิด/ปิด หอพัก ปีการศึกษา 2561
06 Mar 2019
ประกาศเปิด-ปิดหอพัก ปีการศึกษา 2561
21 Jan 2019
ขั้นตอนและการดำเนินการจองหอพักนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560
26 Jul 2017
การจองและขั้นตอนการดำเนินการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
09 Jul 2017
การชำระเงินค่าหอพักและการรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาหอพักกรณีพิเศษ (ชั้นปีที่ 2-5)
23 Jul 2016