อาจายร์ที่ปรึกษาประจำหอพัก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี