VIDEO ACTIVITY FOR DORMITORY

         อัลบัม วีดีโอรวม กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหอพักนักศึกาา เพื่อเป็น อัลบัม ประมวลเก็บความทรงจำดีๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยกันมา ตลอดการอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แห่งนี้

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ทำไม?

  

UPHA 2 : UUM-PSU

  โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกาาหอพัก ครั้งที่ 2 ณ ม.อ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2558

UPHA : UUM-PSU

  โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมพัฒนานักศึกาาหอพัก ครั้งที่ 1 ณ UUM ปีการศึกษา 2558

Leader Backpack to Singapore

  โตรงการแบกเป้ หาประสบการณ์โลกกว้าง ณ ประเทศสิงค์โป

ซ้อมแผนอัคคีภัย 58

  โครงการซ้อมแผนอพยบกรณีเกิดอัคคีภัย ปีการศึกษา2558

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 58

  รายงานตัวเข้า หอพัก ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการหอพัก 58

  สัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาหอพักประจำปีกาศึกษา2558

คุณธรรมนำใจ

  โครงการเชิงปฎิบัติการุคณธรรมนำใจนักศึกษาหอพักต้านภัยยาเสพติด 57

หอพักสัญจร

  โครงการหอพักสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2557

ซ้อมเเผนการเกิดอัคคีภัย 57

  โครงการซ้อมเเผนการเกิดอัคคีภัย ปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

  สัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2557

Good Bye My Dorm 56

  Good Bye My Dorm 56 วันชาวหอ ปีการศึกษา 2556

Good Bye My Dorm 55

  Good Bye My Dorm 55 วันชาวหอ ปีการศึกษา 2555

หอพักสัญจร 2551

  โครงการหอพักสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2551