PHOTO ACTIVITY FOR DORMITORY

         อัลบัม ภาพถ่ายรวม กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหอพักนักศึกษา เป็น อัลบัม ประมวลเก็บความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้น ด้วยกันมาตลอดการอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แห่งนี้

"โครงการสัมมนา"

  โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2559

"UPHA #2 UUM-PSU 2016"

  UPHA #2 UUM-PSU HOSTEL ACTIVITY 2016 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการหอพัก PSU กับ UUM @ PSU

"UPHA UUM-PSU 2016 #1"

  UPHA UUM-PSU HOSTEL ACTIVITY 2016 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการหอพัก PSU กับ UUM @ UUM

"หอพัสัญจร5วิทยาเขต"

  หอพัสัญจร5วิทยาเขต แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 57 ณ ปัตตานี

"รายงานตัวเข้าหอพัก 2557"

  วันแรกของการเข้าอยู่หอพัก มหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 และการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษา 57

"คุณธรรมนำใจนักศึกษาหอพัก"

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคุณธรรมนำใจนักศึกษาหอพักป้องกันภัยยาเสพติดปีการศึกษา 2557

"ซ้อมแผนอัคคีภัย"

  โครงการซ้อมแผนอพยบกรณีเกิดอัคคีภัย ปีการศึกษา2558