หน่วยหอพัก กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิสัยทัศน์

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นหอพักที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

    1. จัดบริการและสวัสดิการที่จำเป็นได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของ สกอ.
    2. จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกันได้อย่างดี

เป้าประสงค์

    1. เพื่อเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีบริการและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ มีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข
    2. เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และ การอยู่ร่วมกันได้อย่างดี

กลยุทธ์

    1. ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    2. บริหารจัดการหอพักให้ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด
    3. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกันได้อย่างดี สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์