ประกาศ/ระเบียบหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ระเบียบหอพักนักศึกษา

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551

- ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551

ประกาศหอพักนักศึกษา

- ปฏิทินกำหนดวันเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

- เงื่อนไขในการให้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

- อัตราค่าบริการหอพักภาคฤดูร้อน และการให้บริการหอพักรายวัน

- ประกาศการดำเนินการจองหอพัก (หลังปิดระบบ/ปรับปรุงข้อมูล)

- การชำระเงินค่าหอพักและการรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาหอพักกรณีพิเศษ (ชั้นปีที่ 2-5)

- ขั้นตอนและการดำเนินการจองหอพัก ปีการศึกษา 2559

- การจองและขั้นตอนการดำเนินการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

- ขั้นตอนและการดำเนินการจองหอพักนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560