บุคลากรหน่วยหอพัก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี