ข้อมูลหอพัก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ประวัติของหอพักนักศึกษา

         หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 พร้อมกับคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดำเนินการสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 จำนวน 4 อาคารหอพัก โดยในขณะนั้นเป็นหอพักนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ลักษณะหลังคาเป็นทรงแบบปั้นหยาของภาคใต้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยได้ของบประมาณสำหรับสร้างหอพักขึ้น ภายในมหาวิทยาลัยเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 หอพักเพิ่มขึ้นเป็น 7 หลัง สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้ทั้งหมด จำนวน 1,184 คน เป็นนักศึกษาชาย 270 คน นักศึกษาหญิง 914 คน
         ปัจจุบัน หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มี 10 หอพัก สามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งหมด จำนวน 3,250 คน แบ่งเป็นหอพักนักศึกษาชาย 5 หอพัก รองรับนักศึกษาได้ จำนวน 1,226 คน ได้แก่ หอพัก 1 – 4, 9 และหอพักหญิง 5 หอพัก รองรับนักศึกษาได้ จำนวน 2,024 คน ได้แก่ หอพัก 5 – 8, 10การบริหารและการจัดการหอพักนักศึกษา

         หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยความดูแลของหน่วยหอพัก มีหน้าที่จัดทำข้อมูลหอพักและบริการที่พักสำหรับนักศึกษา จัดวางระเบียบข้อปฏิบัติ ควบคุมดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบหอพัก บริหารงานภายในหอพักชาย - หญิง จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาที่พักในหอพัก จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา สืบสวน สอบสวนกรณีทำผิดระเบียบหอพัก ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและบุคลากรภายนอกที่พักในหอพัก และประชาสัมพันธ์ข่าวสารหอพัก


วัตถุประสงค์การจัดการหอพักนักศึกษา

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหอพักนักศึกษา เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม กอปรกับหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะชีวิต บุคลิกภาพ บริหารเวลา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภาษา มีการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้กับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้ใช้หอพักเป็นที่พักอาศัย เสริมสร้างทักษะทางสังคม ฝึกฝนวิชาการและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงให้สิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักทุกคน นักศึกษาไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็ได้ มหาวิทยาลัยมิได้บังคับตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจัดตั้งหอพักโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
         1. เพื่อเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีบริการและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข
         2. เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม สำนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกันได้อย่างดี
         3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

         ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้กำหนดการบริหารจัดการหอพักไว้ ดังนี้
         1. นโยบายการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาให้อยู่ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารหอพัก และหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น และหน่วยงานที่ดูแลหอพักนักศึกษา
         2. การดำเนินงานกิจการหอพักในส่วนที่เกี่ยวกับความประพฤติของนักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษา การให้คำปรึกษา แนะนำ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ปกครองหอพัก และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
         3. การบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษาหอพักให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         4. การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพักอาศัย ให้อยู่ในความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายการดำเนินงานหอพักนักศึกษา

         การดำเนินงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มุ่งพัฒนาหอพักนักศึกษาในลักษณะศูนย์ศึกษาและอาศัย ประกอบด้วย
         1. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบงานหอพักทั้งหมด
         2. เจ้าหน้าที่หน่วยหอพักชาย หน่วยหอพักหญิง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานหอพัก พัฒนานักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ นโยบายกองกิจการนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
         3. อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำในด้านต่าง ๆ แก่ นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา


การดำเนินเรื่องต่างๆ

         1. การเข้าอยู่หอพัก นักศึกษาจะต้องยืนคำร้องขออยู่หอพัก ในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบหอพัก หากนักศึกษาประสงค์จะอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย ช่วงระหว่างภาคการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอพักโดยตรง
         2. การออกจากหอพัก นักศึกษาสามารถยืนคำร้องขอลาออกจากหอพัก ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากนักศึกษาไม่ได้ยืนเรื่อง ทางหอพักจะถือว่า นักศึกษายืนยันการอยู่หอพักในภาคการศึกษาถัดไป และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
         3. การผ่อนผันค่าหอพัก นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้า เพื่อผ่อนผันค่าหอพักได้ ก่อน ถึงกำหนดชำระค่าหอพัก 10 วันทำการ
         4. การย้ายหอพัก/ห้องพัก นักศึกษาสามารถดำเนินการขอย้ายได้ผ่านระบบหอพัก ภายในระยะเวลาที่กำหนด
         5. คการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาจะต้องดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีธาคาร เพื่อธนาคารตัดค่าธรรมเนียมหอพัก ในวันที่กำหนด กรณีที่ธนาคารไม่สามารถตัดค่าธรรมเนียมหอพักได้ นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อตรวจสอบ มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาทการบริการและสวัสดิการในหอพัก
    คุณสมบัติของผู้พักอาศัย

         1. ผู้พักอาศัยในหอพักต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้
              1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1
              1.2 นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพักตามความจำเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย
              1.3 บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพัก
         2. บุคคลต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพัก
              2.1 บุคคลที่เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย
              2.2 นักศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาหรือได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
              2.3 นักศึกษาซึ่งกระทำผิดและได้รับโทษตัดสิทธิ์การอยู่หอพักนักศึกษา

    
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (ภาคปรกติ)
หอพัก ประเภท จำนวนห้อง จำนวนคน/ห้อง ราคาหอพัก/คน จำนวนที่
หอพัก 1 ชาย 18 6 3,000 ปิดปรับปรุง
หอพัก 2 ชาย 17 6 3,000 ปิดปรับปรุง
หอพัก 3 ชาย 18 6 3,000 ปิดปรับปรุง
หอพัก 4 ชาย 18 6 3,000 ปิดปรับปรุง
หอพัก 5 หญิง 52 4 3,500 208
หอพัก 6 หญิง 78 4 3,300 312
หอพัก 7 หญิง 77 4 3,300 308
หอพัก 8 หญิง 99 4 3,300 396
หอพัก 9 ชาย 200 4 4,300 800
หอพัก 10 หญิง 200 4 4,300 800
    อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (ภาคฤดูร้อน)
      ก. ค่าหอพักภาคฤดูร้อน (summer)
คิดในอัตราค่าบริการ คนละ 1,200 บาท
       ข. ค่าหอพักรายวัน เปิดให้บริการนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และที่จัดค่าย/โครงการต่างๆ โดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
         1. อัตราค่าบริการ กรณีไม่มีชุดเครื่องนอน
              1.1 นักเรียน นักศึกษา (ภายใน) 50 บาท/คน/คืน
              1.2 นักเรียน นักศึกษา (ภายอก) 70 บาท/คน/คืน
              1.3 บุคคลทั่วไป 100 บาท/คน/คืน
         2. อัตราค่าบริการ พร้อมบริการชุดเครื่องนอน
              1.1 นักเรียน นักศึกษา (ภายใน) 70 บาท/คน/คืน
              1.2 นักเรียน นักศึกษา (ภายอก) 90 บาท/คน/คืน
              1.3 บุคคลทั่วไป 120 บาท/คน/คืน
         3. หากผู้รับบริการต้องการผ้าห่ม คิดค่าบริการเพิ่ม 25 บาท
         4. ผู้เข้าพักจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำกุญแจหอพัก 100 บาท/คน จะได้รับคืนเมื่อนำกุญแจมาคืนก่อนออกจากหอพักสวัสดิการที่จัดให้ในหอพัก
    ภายในห้องพัก

         1. เตียงนอน
         2. ฟูก
         3. โต๊ะอ่านหนังสือ
         4. เก้าอี้
         5. กุญแจห้องพัก
         6. ตู้เสื้อผ้า
         7. Wireless LAN
    

ภายนอกห้องพัก

         1. เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น
         2. เครื่องรับโทรทัศน์
         3. หนังสือพิมพ์
         4. ห้องอ่านหนังสือ
         5. ห้องคอมพิวเตอร์
         6. เครื่องโทรศัพท์สายในและสายนอก (Pinphone)
         7. ยาสามัญประจำบ้านโครงการพัฒนานักศึกษา
   ก. การดำเนินการ

      ผู้ดำเนินการจัดโครงการจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยหอพัก และคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก โดยหน่วยหอพักเป็นผู้บริหารโครงการ และเป็นผู้ดูแลโครงการที่จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

   ข. แผนของการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก
      จัดให้มีกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ด้านวิชาการ สะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกัน โดยแบ่งออดเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
          ช่วงที่ 1 การเตรียมพร้อม ปรับทัศคติ การทำงานร่วมกัน และเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
          ช่วงที่ 2 กิจกรรมที่ส่งเสริมการต้อนรับ หรือการปรับตัวของนักศึกษาหอพักในรั้วมหาวิทยาลัย
          ช่วงที่ 3 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาในหอพัก

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559